NGUYỄN HOÀNG THỊNH

Th5 10, 2019 Lãnh đạo

Trình độ học vấn: Kỹ Sư Cơ Khí
Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Kinh nghiệm làm việc : 11 years.
H/P: 84 977 190 286 84 978 253 289
GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN

Trả lời